[1]
N.-C. Kuo, “Daisaku Ikeda”, FIRE, vol. 6, no. 2, Feb. 2020.